TÁN THÁN CÕI PHẬT A DI ĐÀ - QUỲNH TRANG

TÁN THÁN CÕI PHẬT A DI ĐÀ - QUỲNH TRANG

Tán Thán Cõi Phật A Di Đà - Quỳnh Trang.

Tán Thán Cõi Phật A Di Đà - Sáng tác : Thích Nữ Huệ Ngạn : Lời

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Về Tây Phương có A Di Đà
Ở cõi đây có Phật Thích Ca
Phật hai nước phát tâm là
Độ dân chúng nơi Ta Bà
Về bên cõi A Di Đà

Cảnh quang cõi A Di Đà
Ngọc lưu ly xây hành lan
Dùng châu lưới bao quanh nhà
Hàng cây báu rung la đà
Đường đi cũng trân châu ngà.

Hồ ao có sen bằng vàng
Tỏa từ hoa ra hào quang
Màu sen trắng, xanh hay vàng
Hào quang sáng lên muôn ngàn
Để dang đón dân ta Bà

Cõi đây trỗi lên nhạc trời
Người được nghe ưu sầu vơi
Hạt mưa xuống đơm hoa trời
Tỏa hương ngát thơm cho đời
Người nghe sẽ an muôn đời

Mỗi khi gió lay cây cành
Tạo ra tiếng âm thật thanh
Dạy dân chúng nên tu hành
Hãy tinh tấn cho chuyên cần
Quả tâm đức mau viên thành.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Phật xưa có ra lời thề
Mở rộng thêm Bang Lạc quê
Vậy ai đã mong sanh về
Thì nên chớ tâm si mê
Phật dang đón đưa ta về.

Cõi Tây ấy không luân hồi
Vậy người ơi mau về thôi
Niệm thông suốt khi đi ngồi
Để ưu não không đâm chồi
Tòa sen báu ta lên ngồi

Này ta hãy mau niệm Phật
Để nghiệp duyên không chồng chất
Trần gian vốn không chân thật
Thì sao hãy không niệm Phật
Niệm danh đức Di Đà Phật

Người ơi hãy mau tỉnh lòng
Đừng để cho tâm chạy rong
Vì còn đắm mê danh lợi
Tử sanh ấy luôn quay vòng
Lạc bang nước không sanh đồng

Nguyện cho những ai niệm Phật
Được thân thể luôn bình an
Được tâm ý luôn thanh nhàn ❤️❤️❤️
Vượt gian khó trong muôn ngàn
Lòng ưu não mau phai tàn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tán Thán Cõi Phật A Di Đà - Quỳnh Trang

Bình Luận ! Comment

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn !